Vi följer GDPR!

Vår policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Vi värnar om den personliga integriteten.

Alla körmedlemmar och kunder skall känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter.Vi följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Vi behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av varor och tjänster. Uppgifterna behandlas även för att registrera medlemmar och kunder i våra nätverk.

Information om för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som vi lämnar till kund, till exempel i villkoren för köp av medlemskort eller vid registrering av medlemskap.

Marknadsföring

Information som lämnats till oss används även för att vi genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till våra kunder och medlemmar.

  • –  Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.
  • –  Ge information i form av utskick.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som vi har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till oss på mailadress info@happyvoices.se om det gäller Happy Voices eller info@gabrielforss.com om det gäller Gabriel Forss verksamhet.

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller vi samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel ett inköp i webshopen, eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Vi kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer HÄR

Tillgång till personuppgifterna

Inom bolaget skall så få som möjlig ha tillgång till kunders personuppgifter.

Det är alltid bolaget som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till bolaget med frågor om behandlingen av personuppgifterna.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros oss behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifter överförs inte till någon utanför, i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”. Vi har aldrig och kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.